Rofa

شکلی از خاک دیاتومه که به عنوان عایق و فیلتر استفاده می شود